આજે સોનાના ભાવમાં વઘારો, જાણો આજનો 10 ગ્રામ સોનાના ભાવ

WhatsApp Join
Telegram Join

Today Gold Price 14 March 2023 : આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,065 થયો છે. ગઈકાલની સરખામણીએ આજે પચ્ચીસ રૂપિયાનો ફેરફાર જોવા મળ્યો હતો.

આજે સોનાના ભાવમાં વઘારો

આજે 24 કેરેટ સોનાની વાત કરીયે તો જેમાં 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,616 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 27નો ફેરફાર જોવા મળ્યો, અને 18 કેરેટ સોનાની વાત કરીયે તો જેમાં1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 4,962 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 20નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (12/03/2024)

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામ6,065 રૂ.6,040 રૂ.25 રૂ.
8 ગ્રામ48,520 રૂ.48,320 રૂ.200 રૂ.
10 ગ્રામ60,650 રૂ.60,400 રૂ.250 રૂ.
100 ગ્રામ6,06,500 રૂ.6,04,000 રૂ.2,500 રૂ.

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (12/03/2024)

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામ6,616 રૂ.6,589 રૂ.27 રૂ.
8 ગ્રામ52,928 રૂ.52,712 રૂ.216 રૂ.
10 ગ્રામ66,160 રૂ.65,890 રૂ.270 રૂ.
100 ગ્રામ6,61,600 રૂ.6,58,900 રૂ.2,700 રૂ.

આ પણ વાંચો : GPSCએ વર્ષ 2024 ની ભરતી કાર્યક્રમ જાહેર કર્યો, જુઓ આવનારી તમામ ભરતીનું લિસ્ટ

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ (12/03/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામ4,962 રૂ.4,942 રૂ.20 રૂ.
8 ગ્રામ39,696 રૂ.39,536 રૂ.160 રૂ.
10 ગ્રામ49,620 રૂ.49,420 રૂ.200 રૂ.
100 ગ્રામ4,96,200 રૂ.4,94,200 રૂ.2,000 રૂ.

આજે ૨૪ કેરેટ સોનાના ભાવ શુ રહયા?

આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,616 રહયો જે, ગઈકાલની સરખામણીએ આજે (gold price) રૂ. 27નો ફેરફાર જોવા મળ્યો. 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 66,160 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 270નો વધારો જોવા મળ્યો.

Leave a Comment